Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w nawiązaniu do planów likwidacji linii kolejowej Tarnów – Szczucin podkreśla, że kilkukrotne oferty zbycia majątku PKP na rzecz samorządów w ostatnich 4-5 latach nie spotykały się z odzewem. MIR zaznaczyło, że remont trasy mógłby zostać przeprowadzony, gdyby samorząd woj. małopolskiego wyraził taką wolę.

 

Pod koniec kwietnia informowaliśmy o planach likwidacji linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin, gdzie samorządowcy lansują pomysł rozbiórki linii i budowy na jej miejscu ścieżki rowerowej. Już w marcu władze Tarnowa, Żabna, Dąbrowy Tarnowskiej, Olesna, Mędrzechowa i Szczucina podpisały stosowne porozumienie o współpracy, przekazując je marszałkowi województwa małopolskiego Markowi Sowie, który wyraził wstępną akceptację. Ze stanowczym protestem wobec planów likwidacji linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zwróciło się Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie. Zdaniem przedstawicieli SMK działania samorządowców są sprzeczne z zasadami zrównoważonego transportu oraz z polityką transportową Unii Europejskiej i będą skutkować dalszą marginalizacją transportową miejscowości położonych na północ od Tarnowa. Więcej o sprawie do przeczytania TUTAJ.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało „Rynkowi Kolejowemu” szczegóły dotyczące parametrów technicznych i prawnych linii kolejowej nr 115. Linia kolejowa nr 115 Tarnów – Szczucin jest linią znaczenia miejscowego, jednotorową, niezelektryfikowaną. Aktualnie maksymalna prędkość na odc. Tarnów – Żabno  wynosi 40 km/h, natomiast na odc. Żabno – Szczucin linia jest nieprzejezdna. Linia ta leży na terenie trzech powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnowa. Nieruchomości kolejowe na tej linii obejmują łącznie 127 działek o łącznej powierzchni 106 ha, z czego nadal w posiadaniu PKP S.A. jest 114 działek o łącznej powierzchni 99 ha (w tym  91 działek ma uregulowany stan prawny, a 23 działki nie mają uregulowanego stanu prawnego).

– Czynności związane z likwidacją linii kolejowej odbywają się na podstawie ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.  Zgodnie z art. 9, kwestie związane z likwidacją linii kolejowej bądź jej odcinka wymagają przeprowadzenia czynności, których celem jest m.in. pozyskanie informacji nt. zasadności utrzymania danej linii. Likwidacji linii dokonuje zarządca infrastruktury kolejowej, w przypadku gdy po przyznaniu tras pociągów stwierdzi, że wpływy za udostępnianie infrastruktury kolejowej nie pokrywają kosztów jej udostępniania. W takim przypadku zarządca infrastruktury powiadamia przewoźników kolejowych o zamiarze likwidacji linii w następnym rozkładzie jazdy. Następnie zarządca informuje właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których zlokalizowana jest linia, o zamiarze likwidacji oraz występuje z wnioskiem do ministra do spraw transportu o wyrażenie zgody na likwidację (w przypadku linii kolejowej o znaczeniu państwowym ze względów obronnych zgoda powinna być wyrażona w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej) – przekazał wydział prasowy MIR.
 
W gestii samorządów jest polityka transportowa w poszczególnych regionach. W związku z tym zapytaliśmy MIR, czy znając pozytywne doświadczenia samorządów w kwestii reaktywacji nieczynnych szlaków (np. Wrocław – Trzebnica), akceptuje likwidację nieczynnych szlaków z inicjatywy samorządów, bez dogłębnej analizy ewentualnych kosztów i korzyści/strat wynikających z ich reaktywacji. Wiadomo, że w przypadku szlaku Tarnów – Szczucin takowej nie było. Ministerstwo podkreśliło, że postępowanie likwidacyjne może być wstrzymane, jeżeli właściwy organ samorządu terytorialnego lub wskazany przez niego przedsiębiorca: zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępniania przewoźnikom linii kolejowej, zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej w zarządzanie w celu dalszej eksploatacji lub przystąpi do spółki wojewódzkich przewozów pasażerskich, która przejmie przewidzianą do likwidacji linię.
 
– W przypadku, gdy likwidacja linii nie została wstrzymana, zgodę na likwidację wydaje w terminie 3 miesięcy od dnia skierowania wniosku: dla linii kolejowych o znaczeniu państwowym – Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, biorąc pod uwagę względy gospodarcze, społeczne, obronne lub ekologiczne;  dla pozostałych linii kolejowych – minister do spraw transportu, w drodze decyzji – podkreśliło MIR.
 
Modernizacja tak, ale…
 
Do MIR przekazaliśmy m.in. pytanie, czy zasadne byłoby rozwiązanie polegające na modernizacji szlaku ze środków RPO i reaktywacja ruchu kolejowego tak, by m.in. Dąbrowa Tarnowska czy Żabno uzyskały kolejowy dostęp do planowanego systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Tarnów – Kraków i tym samym połączeń dalekobieżnych.
 
– MIR zawsze pozytywnie odnosi się do modernizacji linii kolejowych ze środków RPO. Jednak władze województwa małopolskiego nie wystąpiły z inicjatywą objęcia planami inwestycyjnymi tej linii. Na etapie prac nad Kontraktami Terytorialnymi władze województwa małopolskiego nie podnosiły tej kwestii. Aby dany projekt mógł zostać objęty wsparciem RPO musi zostać uwzględniony w Kontrakcie Terytorialnym i Krajowym Programie Kolejowym. Utrzymanie linii kolejowej uwarunkowane jest popytem na przewozy kolejowe. Obecnie strona samorządowa nie wykazuje planów uruchomienia przewozów pasażerskich (w tym Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej) na odcinku Tarnów – Szczucin – przekazało MIR.
 
– Z informacji otrzymanych z PKP S.A. wynika, że spółka nie prowadzi obecnie działań związanych z przekazaniem mienia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. W przeciągu ostatnich 4-5 lat PKP SA kierowały bezskutecznie do JST zaproszenia i oferty dotyczące współpracy w zakresie zagospodarowania (zbycia) majątku – poinformował MIR.
 
(źródło: Fot. KGGucwa, wikipedia, CC, dl, Rynek-Kolejowy.pl)