Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników, którzy chcą posadzić las. Wysokość wsparcia wyniesie od 1700 do 6260 zł za ha. Rolnicy mogą liczyć też na dodatkowe premie.

 

Wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się na zasadzenie lasu, udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jak wskazuje ARiMR - chodzi o to, aby pomóc tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie.

Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, rolnicy mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela pomocy na zalesienie gruntów rolnych, jak i gruntów innych niż rolne - wskazuje Agencja. Wysokość pomocy, jaką może otrzymać rolnik na zalesianie gruntów, wynosi od 1700 zł/ha do 6260 zł/ha. Dodatkowe pieniądze można otrzymać za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy leśnej dwumetrową siatką metalową. Za przygotowanie takiego zabezpieczenie można dostać 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.

Ponadto rolnicy mogą liczyć na premię pielęgnacyjną, która jest wypłacana corocznie przez pięć lat, licząc od dnia wykonania zalesienia. Ma ona pokryć koszty prac pielęgnacyjnych oraz ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów. Wysokość premii pielęgnacyjnej wynosi 970 zł/ha lub 1360 zł/ha i zależy od ukształtowania terenu oraz od kosztów prac pielęgnacyjnych i ochronnych, określonych w planie zalesienia.

 

W przypadku rolników, którzy zdecydowali się posadzić las na gruntach innych niż rolne, wysokość premii pielęgnacyjnej waha się od 970 do 2050 zł/ha. Dodatkowo można również otrzymać od 190 zł/ha do 700 zł/ha za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego środków ochrony młodej uprawy leśnej przed zwierzyną. Rolnicy mogą ubiegać się też o premię zalesieniową, która jest wypłacana corocznie przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia. Ma ona zrekompensować rolnikowi utracone dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby prowadził działalność rolniczą na gruntach zalesionych. Premię taką otrzymają jednak tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie co najmniej 25 proc. dochodów z rolnictwa, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc. Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi rocznie 1580 zł/ha. Rolnicy, którzy posadzili las na gruntach innych niż rolne, nie otrzymują premii zalesieniowej, gdyż - jak wskazuje ARiMR - nie prowadzili na tym obszarze działalności rolniczej.

Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o przyznanie pomocy na zalesianie w pierwszej kolejności muszą zgłosić się do nadleśniczego z odpowiednim wnioskiem, aby przygotował plan zalesienia. Zawiera on wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej. Po sporządzeniu przez nadleśniczego planu, rolnik składa wniosek o przyznanie pomocy do biura powiatowego ARiMR wraz m.in. z kopią planu zalesienia, zaświadczeniem o wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym albo o liczbie hektarów przeliczeniowych stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym.

Materiał przygotował Radny Powiatowy
Łukasz Ożóg

Szczegółowe informacje:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/zalesianie-gruntow-rolnych-oraz-gruntow-innych-niz-rolne.html